Fotocredit:

Taretråling utenfor Vikna, flere MDG spørsmål til fiskeriminsteren

– Vi er bekymra både for fisket i Vikna og for lokaldemokratiet i denne saken. Det er også grunn til å være bekymra for naturens tåleevne, siden Havforskningsinstituttet ikke ennå vet hva som er konsekvensene på sikt av tarehøstinga i N-T. Lytt til innslag på NRK Trøndelag onsdag 17 juni her

– Vi stilte spm til fiskeriministeren for å få vite bakgrunnen for at forskriften ble innført i all hast, og om statsråden foreta seg noe for å hindre taretråling i sårbare oppvekst

18. juni 2015

433844762_68cfae7d29_o

– Vi er bekymra både for fisket i Vikna og for lokaldemokratiet i denne saken. Det er også grunn til å være bekymra for naturens tåleevne, siden Havforskningsinstituttet ikke ennå vet hva som er konsekvensene på sikt av tarehøstinga i N-T. Lytt til innslag på NRK Trøndelag onsdag 17 juni her 

– Vi stilte spm til fiskeriministeren for å få vite bakgrunnen for at forskriften ble innført i all hast, og om statsråden foreta seg noe for å hindre taretråling i sårbare oppvekstsområder for kysttorsk og lyr.

– Vi har et sterkt og aktivt lag i De Grønne i Nord-Trøndelag som var raske på labben med å tipse om den plutselige innføring av kommersiell taretråling i N-T. Vi kommer til å følge nøye med saken framover.

– Hasteinnføringen av kommersiell tarehøsting i Vikna føyer seg inn i rekken av saker hvor regjeringen kaster seg på kortsiktige næringsinteresser, på bekostning av andre lokale interesser og natur, og overser lokale prosesser og innspill.

– Taretråling kan være bærekraftig og drives side om side med fisket om det gjøres riktig. Men det er helt uakseptabelt i hasteinnføre en forskrift på denne måten. Utvalget som fylkeskommunen har satt ned, etter bestilling fra Fiskeridirektoratet, ble ikke hørt, høringer som ble lovt ble ikke gjennomført og en kan ikke en gang være sikker på konsekvensene for naturmiljøet.

– Som en fisker som kontaktet oss sa: «Det er lite vits i å jobbe for at kysttorsken kan gyte når man ødelegger muligheten for oppvekst. Leppefisken er viktig i bekjempelsen av lakselus. Det må da være i alles interesse å ta vare på den.»

Mvh

Rasmus Hansson
Snorre Tørriseng, fylkesstyremedlem Nord Trlag MDG
Tommy Reinås, fylkesleder og listetopp Nord Trlag MDG

 

Bakgrunn for saken:

  • Det har foregått prøvehøsting av tare i Nord-Trøndelag de 5 siste årene. I år ble det ikke innført bevilgning til prøvehøsting, i påvente av en mer permanent forskriftsendring som N-T fk var forespeilet skulle tre i kraft 1. oktober. Denne forskriften ble i stedet nå hasteinnført 5. juni til store protester lokalt.
  • N-T fylkeskommune var blitt anmodet av Fiskeridir om å sette ned et utvalg som skulle diskutere og komme med innspill til ny forskrift som åpner for kommersiell tarehøsting i Nord-Trøndelag. I utvalget har det sittet representanter fra kystkommunene inkl Vikna, Fiskarlaget, Fylkesmannens miljøvernavd, FMC (tarehøstingselskapet) og politisk ledelse i N-T fk v/fylkesråd for regional utvikling, Terje Sørvik (Ap).
  • Sluttrapporten fra utvalget i Nord-Trøndelag FK anbefalte større verneområder enn nå (med dissens fra FMC), bl.a pga sårbare områder for kysttorsk og lyr, men også fordi dette er viktige gyteområder for skrei. Ingenting i utvalgets sluttrapport ble tatt hensyn til i regjeringas nye forskrift, så alle unntatt FMC er frustrerte.
  • N-T fk har sendt brev til fiskeridir nå med kopi til Fiskeriministeren hvor de spør om hvordan og hvorfor prosessen de var satt til, og ble forespeilet med høring og alt, plutselig ble avlyst og innspillene deres ikke ble hørt. Fylkeskommunen opplever at fiskeriministeren og direktoratet her ikke har holdt avtalen de hadde vedr prosess.
  • FMC holder egentlig til i Rogaland (Karmøy) og har drevet tarhøsting der lenge.
  • Namdalsavisa (NA), NRK Trøndelag og Fiskeribladet Fiskaren har skrevet om saken gjentatte ganger i det siste.

Politisk status:

  • Konflikten er primært mellom lokale interesser og myndigheter på den ene siden (tverrpolitisk), og nasjonale fiskerimyndigheter (sannsynligvis også tarehøstingnæringa).
  • Det ligger en forvaltningsplan i bunn, men utvalget mener verneområdene må utvides, da det er konflikt med fisket og en ikke vet konsekvensene for artsmangfold osv på sikt. Trolig er det tatt hensyn til gyteområder tidligere, men for lite til oppveksten som skjer i taren.
  • Fiskeridirektoratets kontor i Trondheim fortalte NRK at de var veldig overrasket over hasteinnføringen av nye forskriften. Fiskeridir. sentralt vil ikke svare på henvendelser.
  • Vikna kommune er svært skeptisk til kommersiell taretråling i kommunen før en vet mer om de langsiktige konsekvensene.

Vikna kommunes uttalelser:

Utdrag fra «Saksprotokoll i Hovedutvalg for Næring, Miljø og Kultur – 29.01.2015» :

«Styret vil understreke viktigheten av at det blir tatt hensyn til gyteområdene rundt Vikna når høstingsfelt skal legges ut. Områdene er av de mest betydningsfulle gytefelt sør for Lofoten. Det er derfor viktig at utvalget fatter sine vedtak i samråd med havforskningen og fiskerne.

Fra Rådmannens vurdering i samme dokument:

«Vikna kommune har gjentatte ganger gitt uttalelser angående denne aktiviteten, der det uttrykkes stor skepsis til slik virksomhet i våre farvann. Det foreligger vedtak både i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre der en klart signaliserer dette synet. I tekstdelen til arealplanen for kommunen står det bl.a.:

(…) Kystområdet rundt Vikna har flere store verneområder. Vernet tar utgangspunkt i både viktige naturtyper, viltforekomster og kulturmiljø. Det er alt for stor usikkerhet når det gjelder økologiske og miljømessige konsekvenser av en storstilt høsting av tare. Vikna kommune er derfor negativt innstilt til taretråling i kommunens farvann. Kommunen mener at før det åpnes for nye områder for tarehøsting på norskekysten, må fiskerimyndighetene og havforskningen få gjennomført en konsekvensanalyse av tarehøsting i sjøen i de områdene der det har vært høstet tare over noe tid.»

Skriftlig spm og svar som vi har sendt inn

OBS: Dessverre skriver vi gyteområder i spm, mens taretrålinga nok er verst mtp oppvekstområder for kysttorsk, lyr, leppefisk (viktig mot lakselus) ++, mens her også er viktige gyteområder for skrei.

 

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Taretråling kan være bærekraftig, men kan også skade lokale fiskeressurser. Fiskeridirektoratet åpnet 5.6.15 nye soner for tarehøsting i Vikna i Nord-Trøndelag, bl.a. i det som lokale fiskere anser som de beste gyteområdene for kysttorsk. Ifølge flere medieoppslag den siste tiden opplever lokale fiskere seg overkjørt i forskriftsbehandlingen. Hva er bakgrunnen for at forskriften ble innført i all hast, og vil statsråden foreta seg noe for å hindre taretråling i sårbare gyteområder?

Begrunnelse

Undersøkelser utført av NINA tyder på at taretråling har redusert antallet småfisk med 90 prosent utenfor Trøndelagskysten. Havforskningsinstituttet mener på sin side det er for tidlig å si om bestander reduseres i hele regioner eller bare enkelte steder. Det er hovedsakelig torsk og lyr, fisk som har oppvekststadier i tareskog, som blir påvirket. Ifølge oppslag i Namdalsavisa og FiskeribladetFiskaren har fiskere fra Vikna deltatt i et fylkeskommunalt oppnevnt utvalg som skulle komme med innspill til en forskrift om tarehøsting. Et halvår før denne skulle komme ble det lagt fram en hasteforskrift som ifølge oppslagene så bort fra innspillene fiskerne har kommet med. De to sonene som det skal åpnes for høsting i først, ligger ved sida av hverandre og dekker i følge fiskerne hele det beste oppvekstområdet for torsk i Vikna. Mandatet til utvalget under Nord-Trøndelag fylkeskommune var å finne løsninger slik at både tare og fisket skal kunne drive ved siden av hverandre og over tid. Fiskerirepresentantene hadde som krav å frede flere områder som er viktige gyte- og oppvekstområder for torsk, blant annet store områder sør for Vikna.

Det skal det ikke være tatt hensyn til i hasteforskriften. Utvalgets arbeid skal være satt til side og de lokale fiskerirepresentantene føler at deres faglige råd ikke blir hensyntatt.