Fotocredit:

Norge som grønt foregangsland

Roy Steffensen, stortingsrepresentant for Frp Rogaland, skriver i Namdalsavisa at Norge fortsatt skal være en oljenasjon. Det vil vi nok til å være i flere år ennå, men det er økonomisk uforsvarlig å lete etter mer olje og gass, slik Solberg-regjeringen og Frp vil. Nå må vi satse på Norges grønne muligheter. De finnes i bærekraftige næringer, der Namdalen og Norge kan gå foran.

26. juli 2017

I Namdalsavisa 25. juli 2017

 

AV: INGRID LILAND Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne Nord-Trøndelag.

På 80-tallet omstilte Norge seg fra ulønnsom tungindustri til en eventyrlig lønnsom oljeindustri. Nå må vi ha ei ny omstilling fordi forbrenninga av fossil energi truer livet på jorda. Store land begynner nå å etterleve Paris-avtalen og vi har sjøl forplikta oss til å redusere norske klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030.

Samtidig har regjeringa foreslått å utlyse hele 93 leteblokker i Barentshavet og ytterligere ni blokker i Norskehavet i 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Dette kommer i tillegg til utlysningene i 23. konsesjonsrunde. Norske fagetater har advart mot de utlysningene, noe regjeringen velger å se bort fra.

De politiske partiene må erkjenne at det ikke vil være lønnsomt for Norge å fortsette med oljeleting. I dag subsidierer staten 78 prosent av letekostnadene. Paris-avtalen, den raske temperaturøkningen i Arktis, ekstremtørke i Afrika med millioner av mennesker som sulter, omfattende hetebølger og skogbranner i Europa, USA og Canada, ekstremvær med orkaner og store nedbørsmengder og flom, er klare varsler om at vi ikke kan åpne flere oljebrønner. Tiden med store oljeinntekter til Norge er over. Vi kan i stedet oppleve milliardbeløp i tap, som fremtidens skattebetalere må dekke.

Det haster å komme i gang med omstillinga. Våre mange kompetente oljeingeniører og fagarbeidere i olje- og leverandørindustrien må bidra til det grønne skiftet i norsk økonomi og arbeidsliv. Det dreier seg om etablere en kretsløpsøkonomi med en bærekraftig og innovativ bioøkonomi og fornybar energi, som havvind, bølgekraft, tidevannskraft, boreteknologi etter termisk varme og solenergi. Vi må få et smartere forbruk med utslippsfri transport og oppvarming, miljøvennlig bygging, resirkulering, gjenbruk og deling. Jo lenger vi venter med omstillinga, jo dyrere blir det, og jo mer penger må vi bruke til klimatilpasning og stadig økende behov for skadebegrensning.