Fylkesprogram 2015 – 2019

shutterstock_117687610

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi mener at økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.

Et økologisk og sosialt bærekraftig samfunn forutsetter sterkere, mer opplyst og lokal folkelig kontroll med naturressurser, kapital og teknologi. Vi mener varige grønne samfunnsendringer bare kan komme gjennom et samspill av kollektive demokratiske grep og personlige endringer av holdninger og livsstil.

Fylkeskommunen kan og bør bidra til en økologisk bærekraftig samfunns-utvikling blant annet gjennom arbeidet med nærings-, samferdsels- og energipolitikk. Fylkeskommunen har også viktige oppgaver innen kultur- og utdanningspolitikken, som begge er viktige for å bygge et demokratisk, mangfoldig og bærekraftig samfunn. På mange andre områder har fylkeskommunen mindre påvirkningsmuligheter alene, men kan spille en viktig rolle gjennom en løpende dialog med kommunene, Fylkesmannen og andre statlige myndigheter.

 

 1. EN DEMOKRATISK FYLKESKOMMUNE

De Grønne ser med stor uro på en rekke tendenser i tida som medfører at folkestyret svekkes. Makt flyttes fra folkevalgte organ til lukkede styrerom, fra lokale og regionale til statlige og overnasjonale organ og fra politiske organ til forvaltningen eller domstolene. En langvarig trend mot synkende valgdeltakelse har kanskje flatet ut i Norge, men den folkelige deltakelsen i politiske prosesser gjennom andre kanaler som partier og ideelle organisasjoner er fortsatt synkende. Politisk deltakelse på 2000-tallet kan foregå gjennom andre kanaler enn på 1800- og 1900-tallet, men norske myndigheter på alle nivå har hittil gjort altfor lite for å ta de nye mulighetene i bruk.

MDG Nord-Trøndelag vil arbeide for:

 • at det arrangeres en årlig demokratidag i fylket, med samtidige folkeavstemninger om viktige fylkeskommunale og kommunale saker
 • at fylkeskommunen systematisk tar internettet i bruk ikke bare som informasjonskanal men som verktøy for å hente inn forslag og meninger fra innbyggerne,
 • at en styrker dialogen med frivillige organisasjoner i fylket (se boks)
 • at en forlater aksjeselskapsmodellen for NTE og igjen legger foretaket under direkte folkevalgt styring
 • at ordningen med fylkesråd erstattes med et fylkesutvalg som avspeiler den politiske bredden i Fylkestinget.

Samspill og dialog med lag og foreninger

Demokrati handler om samspill, samhandling og dialog til enhver tid. Derfor foreslår vi å opprette 4 nye samrådsforum i fylket.:

 1. Miljøforum
 2. Skoleforum
 3. Landbruksforum
 4. Grønt næringslivsforum

Med denne formen for samspill slipper velgerne å vente i fire år før de kan la sin stemme blir hørt igjen. Forumene vil være godt egnede organ til å starte informasjon og dialog tidlig i de politiske prosessene og dermed gi anledning til en langt bredere deltakelse en det vi ser i dag.

Dette handler om lokaldemokrati i praksis. Når fylkeskommunen spiller mer på lag med frivillige lag og organisasjoner, næringsaktører og egne innbyggere, vil det bety mer slagkraft i å nå politiske samfunnsmål lokalt, og ikke minst vil en slik vitalisering av fylkespolitikken bedre omdømmet til fylkeskommunen totalt sett.

Foraene må bestå av en sekretariatsfunksjon, politikere, administrative ledere innen forumets område og deltakere for lag, organisasjoner og næringsliv tilknyttet forumets tema.

Dette er et forum for å vitalisere lokalpolitikken og lokaldemokratiet. Vi er opptatt av at den kunnskap, erfaring og energi som besittes i frivillige lag og organisasjoner får slippe til i de politiske prosesser og få et eierskap til den utviklingen Nord Trøndelag kommer til å få.

Et slikt forum bør møtes en til to ganger per år – for å kunne sette dagsorden, og søkelyset på lokale saker som både fylkeskommunen og organisasjonene arbeider med. Forum må også ha mandat til å innkalle ansvarlige etater, til å avlegge status og framdrift på saker som befolkningen er opptatt av. Kontakten mellom politikere og befolkning blir svært viktig i tiden framover da den politiske organiseringen gir politisk makt på færre hender.

Gjennom dialog og samspill kan vi gjøre Nord- Trøndelag bedre.
2. ØKONOMI OG NÆRINGSUTVIKLING

De Grønne mener at fylkeskommunen må føre en aktiv næringspolitikk der en satser spesielt på bransjer og virksomheter som kan bidra til en økologisk omstilling. Dette gjelder både innen primærnæringene, industri/handverk og tjenesteytende virksomhet som for eksempel reiseliv. Det er viktig å tenke langsiktig og visjonært om dette – derfor vil vi ha en bredt basert utredning om hvordan Nord-Trøndelag kan bidra til en slik omstilling. Samtidig går De Grønne inn for en kraftig økning i statlige midler til regional og lokal næringsutvikling. Eierskapsforholdene i næringslivet er viktige i et demokratiperspektiv. Vi vil særlig fremme etablering av nye bedrifter med lokale eiere og nye samvirkeforetak.

MDG Nord-Trøndelag vil arbeide for:

 • en utredning om langsiktig og økologisk bærekraftig næringsutvikling i fylket.
 • at fylkeskommunens utviklingsmidler brukes målrettet til å stimulere grønn næringsutvikling. Eksempler på dette er
- energiøkonomisering og fornybar energi 
- industriproduksjon basert på stedegne ressurser som henvender seg til nære markeder, gjenvinningsbedrifter og andre som medvirker til å slutte ressurskretsløpet, – bedrifter både innen industri og tjenesteyting som bygger på ressurssparende innovasjoner.
 • at fylkeskommunen gjennom dialogen med stat og kommuner medvirker til at Nord- Trøndelag styrker stillingen som ett av landets ledende økologiske jordbruksfylker. Innen 2020 bør minst 20 % av jordbruksarealet være økologisk drevet.
 • at fylkeskommunen skal våre en pådriver for å sikre at all fiskeoppdrett i   Trøndelag innen 2017 skal skje i lukkede anlegg, og at det samlede omfanget av oppdrett i fylket ikke vokser videre. Trondheimsfjorden og Namsenfjorden bør være frie for oppdrettsanlegg. Der villaks- eller sjøørretbestanden er i ferd med å kollapse, mener vi at åpne oppdrettsanlegg der lakselus problemet er direkte årsak til høy dødelighet av sjøørret og villaks i det aktuelle området må brakklegges.
 • arbeide for robuste og høstbare bestander av vill laksefisk som grunnlag for en fremtidsrettet fisketurisme, og fremme laksefiskeopplevelser som en viktig del av fylkets reiselivsstrategi.
 • at Trøndelag utnytter stillingen som den landsdelen som har mest allsidig og balansert matproduksjon til å fremme kortreist mat. Foredling av produkter fra nordtrøndersk jordbruk og fiske bør i størst mulig grad skje innen regionen. Det bør legges til rette for økt utnyttelse av ferskvannsfisk.
 • at fylkeskommunen stimulerer til bruk av trevirke i offentlige bygg framfor stål og betong.
 • at det etableres et regionalt Samvirkesenter for å stimulere til etablering av bedrifter basert på lokalt eierskap og demokratisk styring.

 

 1. ENERGI

Nord-Trøndelag er i den nasjonalt enestående stillingen at fylkeskommunen fullt ut eier hele kraftnettet i fylket og alle større kraftverk. De Grønne mener at den stillingen må utnyttes til å fremme bærekraftig energibruk, både ved å redusere energibruken innad i fylket og til å ta i bruk flere fornybare energikilder. Dersom vi satser på energiøkonomisering har verken Nord- Trøndelag eller Norge behov for mer energi enn de fornybare kildene som allerede er utnyttet kan levere. Sett i forhold til folketallet har imidlertid Norge usedvanlig store fornybare energiressurser, noe de fleste land i Europa ikke har. De Grønne mener derfor at vi må dele med oss, og være villige til å bygge ut fornybar energi som kan erstatte fossile brensel eller kjernekraft i andre land. Slike utbygginger kan likevel ikke skje hvor eller hvordan som helst, men begrenses til de stedene og formene der de gjør minst skade på lokale eller konkurrerende miljøverdier.

MDG Nord-Trøndelag vil arbeide for: 

 • at fylkets klimagassutslipp reduseres med 40 % innen 2020.
 • at fylkeskommunen tilbyr gratis enøk-rådgivning ved hjemmebesøk til husholdningene i fylket. Dette innebærer at fylkeskommunen topper opp tilskuddet fra Enova som i dag dekker 50 % av kostnadene, inntil staten tar ansvar for dette.
 • at fylkeskommunen avvikler all oljefyring i egne bygg innen 2017 og virker som pådriver for at kommunene og private aktører gjør det samme.
 • at NTE pålegges beredskapsansvar når det gjelder nedtapping av vannmagasinene.
 • at NTE må trekke anken over avslaget på konsesjon for utbygging av Trongfossen
 • at E.ONs planer om vindkraftutbygging i fjellheimen i fylket blir avvist. Det må snarest utarbeides en vindkraftplan for Nord- Trøndelag, som peker ut lokaliteter der vindturbiner kan tillates og verner øvrige områder.
 • se positivt på mulighetene for utnytting av tidevanns- og bølgekraft i   fylket
 • at satsinger på bioenergi ikke må gå på bekostning av skogens rolle som karbonlager. Det betyr at bl.a. bioenergi med kort omløpstid (som energigras og energiskog), varmepumper og solvarme må vurderes som alternativer ved framtidige fjernvarmeutbygginger og ved omlegging fra olje eller direktevirkende strøm i enkeltbygg.
 • at fylkeskommunen årlig premierer den kommunen som har redusert energibruken mest og én bedrift som har gjort en særlig innsats for å spare energi.

 

 1. SAMFERDSEL

Transport står for over en tredjedel av klimagassutslippene i Nord-Trøndelag og krever store ressurser ikke bare i form av energi men også av areal og materialer. Særlig godstransporten og passasjertrafikken med fly er langsiktig sterkt økende, men også biltrafikken vokser.

De Grønne mener at det må settes inn tiltak for å redusere selve transportomfanget. Når det gjelder godstransporten betyr det særlig å styrke den lokale produksjonen for lokale markeder (se Økonomi og næringsliv). Når det gjelder daglige reiser er den fysiske planleggingen, som primært er kommunenes ansvar, viktig, men også bedrifter kan gjøre en innsats for å redusere omfanget av motoriserte arbeidsreiser. Dette bør fylkeskommunen stimulere til.

Det må samtidig bli enklere og mer bekvemt å velge miljøeffektive reisemåter. De Grønne ønsker en storsatsing på jernbanen, forsert utbygging av gang- og sykkelveger og et fungerende kollektivtilbud i de delene av fylket der det mangler i dag. Vi mener det er galt å straffe folk som ikke har alternativer for å bruke bil. Derfor går De Grønne nasjonalt imot å øke drivstoffavgiftene og inn for å fjerne årsavgiften på bil. Vil i stedet gjøre mer bruk av vegprising i sentrale strøk, der tilgangen på kollektive alternativ er større.

MDG Nord-Trøndelag vil arbeide for:

 • at fylkeskommunen skal være en pådriver for bedre standard, kapasitet og tilbud på jernbanen i Nord-Trøndelag. Den planlagte elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen må realiseres innen 2018 og at det dessuten må bygges dobbeltspor på lengre strekninger mellom Trondheim og Steinkjer. Det må komme hyppigere avganger også på Nordlandsbanen nord for Steinkjer. Trønderbanen forlenges i perioder av dagen til Grong.
 • at det legges krysningsspor slik at godstransport kan foregå også på dagtid. Godstransport kan gis fortrinn slik at krysningssporene i første omgang ikke trenger å være så lange.
 • at kostnad og samfunnsnytte for togbane til Namsos utredes. Dette vil kunne erstatte flyplass i Namsos.
 • at det ikke skal investeres i utvidelse eller oppgradering av vegnettet unntatt der standarden er særlig lav eller klare sikkerhetshensyn taler for det; derimot skal vedlikeholdsstandarden være god.
 • at jordvernet praktiseres strengt, slik at oppgraderinger av vegnettet uansett ikke går på bekostning av matjord.
 • at bruken av salt på vegene i fylket reduseres, til fordel for sand eller andre alternativer som ikke skader miljøet.
 • at det snarest utarbeides en overordnet sykkelvegplan for Nord-Trøndelag, der det blir en prioritert oppgave å fylle ut manglende ledd i det eksisterende sykkelvegnettet.
 • at flest mulig av bussene i fylket skal gå på biogass, biodiesel, elektrisitet eller hydrogen.
 • bedre rute- og takstsamarbeid mellom NSB og buss- og båtselskapene i fylket, slik at det blir enklest og billigst mulig å bytte mellom ulike kollektive transportmiddel.
 • at dagens ordning for ungdomskort, skal utvides til å også gjelde NSB,
 • samt at den øvre aldersgrense settes til 25 år (og ikke dagens 19 år)
 • vesentlig bedre busstilbud spesielt i Namdalen og de delene av Inntrøndelag der tilbudet i dag er minimalt eller fraværende.
 • at offentlige transportmiddel skal være tilgjengelige for bevegelses-syns- og hørselshemmede.
 • at kapasiteten på Trondheim Lufthavn Værnes ikke skal økes ytterligere.
 • at fylkeskommunen skal være en pådriver for at kommunene samarbeider regionalt om lokalisering av ny næringsvirksomhet og nye boligområder for å redusere transportbehovet.
 • at fylkeskommunen skal være en pådriver for at større arbeidsplasser i fylket arbeider med mobilitetsplanlegging og stimulerer ansatte til å gå, sykle, kjøre sammen eller benytte tilbud om hjemmearbeid der dette er mulig.

 

 1. NATURVERN

Energi- og transportanlegg kan begge komme i konflikt med naturvernhensyn. De Grønnes politikk på disse områdene er omtalt ovenfor. Mye av naturvernpolitikken er det ellers staten som bestemmer, og til en viss grad kommunene som planmyndigheter.

Nasjonalt går De Grønne inn for at minst 10 % av den produktive skogen og vesentlig mer av andre naturtyper under skoggrensa må vernes. De Grønne vil ikke bare øke skogvernet, men mener at skogsdrifta generelt må foregå etter økologiske prinsipp. Vi erkjenner at det er mulige konflikter mellom hensynet til klima som kan tilsi at det helst hogges trær som nærmer seg slutten av livsløpet, og hensynet til det biologiske mangfoldet der innslag av gammel skog er viktig. Dette må avveies i det enkelte tilfellet. Vi er imot treslagsskifte og tekniske inngrep som vegbygging der disse går på bekostning av det biologiske mangfoldet.

Nord-Trøndelag er et viktig leveområde for en rekke arter som er sterkt truet, fra fjellrev til elvemusling og flere lavarter. Fylkeskommunen må samarbeide med statlige myndigheter om å sikre slike arter og deres leveområder. De Grønne ønsker ingen utryddingspolitikk overfor noen av de store rovdyra i Norge. De Grønne i Nord-Trøndelag mener derimot at belastningen fra rovdyr på saueholdet og særlig på den sørsamiske reindrifta i Nord-Trøndelag nå er uakseptabelt stor. Det må satses mer på konfliktdempende tiltak som gjeting, gjerding, flytting eller bruk av hund der noe av dette tilbyr en løsning, men det gjelder ikke i alle tilfeller, og særlig ikke for reindrifta. De Grønne i Nord-Trøndelag mener derfor at adgangen til jakt på store rovdyr der Stortingets nasjonale bestandsmål er overoppfylt bør utvides i dette fylket, i den utstrekning det er eneste utveg til å bringe tapstallene særlig av rein vesentlig ned. 
Genmodifiserte organismer (GMO), spesielt organismer med arveanlegg overført fra andre arter, representerer en trussel mot det eksisterende biologiske mangfoldet både i jordbruket og blant viltlevende arter. De Grønne vil sikre at fylket og landet holdes frie for GMO.

Fylkeskommunen har et særlig ansvar for å sikre allmennhetens adgang til områder for friluftsliv. De Grønne vil verne om allemannsretten i utmarka og den frie ferdselsretten i strandsoner.

MDG Nord-Trøndelag vil arbeide for:

 • at fylkeskommunen skal være en pådriver for vern av minst 10 % av det produktive skogarealet i fylket
 • at fylkeskommunen, innenfor samarbeidet om ”Kystskogbruket” og på annet vis, går imot forslag om treslagsskifte med fremmede treslag og inn for at skogsdrifta skjer etter økologiske prinsipp. Der det er nødvendig med nye veger må inngrepene gjøres 
minst mulige og minst mulig varige.
 • at fylkeskommunen bidrar til at de regionale og nasjonale handlingsplanene for vern av truede arter i Nord-Trøndelag blir fulgt opp; at det satses mer på registreringer for å få god oversikt over bestandssituasjonen for rødlistet fauna.
 • at Nord-Trøndelag skal ta en rimelig del av ansvaret for å opprettholde levedyktige bestander av store rovdyr i Norge, men at forvaltningen av rovviltstammene må ta større hensyn til reindrifta og beitenæringene i landbruket.
 • at det blir gitt mer støtte til tiltak som kan dempe konfliktene mellom beitedyr og store rovdyr.
 • at det, når ovennevnte tiltak ikke tilbyr noen løsning særlig av hensyn til reindrifta, likevel bør gis adgang til å felle flere store rovdyr i fylket dersom bestandsmålene nasjonalt er overoppfylt.
 • at Nord-Trøndelag erklæres som GMO-fri sone på linje med Jämtland.
 • at allemannsretten og den frie ferdselsretten både i strandsoner og ellers skal sikres.
 • at den miljøfaglige kompetansen i fylkeskommunen styrkes og at fylkeskommunen blir en pådriver for at det samme skal skje i kommunene.

 

 1. KULTUR

De Grønne ser på det å kunne uttrykke og engasjere seg i kulturlivet som en menneskerett, og mener kultur har en naturlig og viktig plass på fylkeskommunens budsjett. Samtidig som vi mener at fellesskapet aktivt skal støtte kultur og idrett, skal kulturlivet i seg selv være fritt og uavhengig.

MDG Nord-Trøndelag vil arbeide for:

 • at aktivitet prioriteres framfor kostbare nye anlegg i kultur- og idrettspolitikken
 • sterkere satsing på og støtte til grasrotkulturen innen teater, musikk, håndverk/kunsthåndverk og kunstforeninger samt ungdomstiltak som ungdom medvirker til å styre.
 • en kraftig styrket satsing på kulturminnevernet.
 • at det utvikles nettbasert undervisningsmateriell om kulturminner i fylket
 • å etablere et økomuseum i fylket – ikke som et nytt bygg, men et nettverkssamarbeid mellom institusjoner, prosjekt og grupper som dokumenterer samspillet mellom mennesker og natur. En ”levende genbank” av gamle husdyrraser og kulturvekster kan inngå i dette.
 • at museumsdriften for øvrig sikres.
 • at den sørsamiske kulturen ivaretas bedre, blant annet gjennom sterkere vern av livsgrunnlag, kulturminner, utdanningstilbud på alle nivå og støtte til sørsamiske medier. Saemien Sitje trenger et nybygg.
 • at det utvikles et undervisningsprosjekt om den sørsamiske kulturen
 • at fylkeskommunen inngår avtaler om kulturutveksling med flere regioner i andre land, inkludert utviklingsland.

 

 1. UTDANNING

De Grønne ønsker et mer fleksibelt forhold mellom skole og arbeidsliv og mer variasjon mellom praksis og teori i skolen. Vi er for at alle skal ha adgang til videregående utdanning, men mot at det skal oppleves som det ”eneste rette” å ta et sammenhengende, 13-årig utdanningsløp. Noen ungdommer vil være mer motiverte for videre skolegang etter ett eller flere år i arbeidslivet, og vil dessuten ha lært mye i løpet av de åra. Også for dem som velger å bli sammenhengende på skolen vil flere innslag av praktisk arbeid både innenfor og utenfor skolen både være givende i seg selv og kunne gi bedre utgangspunkt for den teoretiske undervisninga og sterkere motivasjon. Erfaring med praktisk arbeid vil samtidig gi elevene et bedre grunnlag for langsiktige yrkesvalg. 

MDG Nord-Trøndelag vil arbeide for:

 • større innslag av praktiske emner også ved de allmennfaglige utdanningene
 • at det skal være akseptert og at fylkeskommunen aktivt legger til rette for at elever over 16 år kan ta ett eller flere års pause i den formelle utdanningen og skaffe seg arbeidserfaring i den tida.
 • at fylkeskommunen tilbyr flere lærlingeplasser i egen virksomhet og være en pådriver for at kommunene gjør det samme. .
 • at båndene mellom skolen og samfunnet blir styrket, blant annet ved at elevene som ledd i undervisninga deltar i praktiske og samfunnsnyttige oppgaver.
 • at hver videregående skole tilpasser utdanningsprogram og programfag til næringsliv og kultur i det området de hører til, for å få mulighet til å få mest mulig praksisnær utdanning. Samtidig bør en tilstrebe å ha så mange utdanningsprogram at elevene kan bo i hjemmemiljøet.
 • oppdatere utstyrsparkene ved de videregående skolene og sørge for oppdatert yrkes- og pedagogisk kompetanse hos lærere og veiledere.
 • gi insentiver for at lærere og annet pedagogisk personale skal benytte seg av etterutdanningstilbud.
 • at tilbud om gratis psykologstøtte må bli tilgjengelig for elever ved alle de videregående skolene i fylket.
 • at elevene sikre miljørettet helsevern og universell utforming.
 • at det etableres Miljøteam ved de videregående skolene, som har base på skolen og kan være tilgjengelige også på kveldstid for hybelboere.
 • at elever får mulighet til å dusje i lukkede dusjer ved behov.
 • at det opprettes egne innføringsklasser for minoritetsspråklige elever.
 • at alle de videregående skolene i fylket oppretter vennskapsforbindelser med skoler i andre deler av verden.

 

 1. MILJØVENNLIG DRIFT

Vi vil at Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være et forbilde for kommunene, bedriftene og innbyggerne i fylket når det gjelder miljøvennlig praksis i egen virksomhet.

MDG Nord-Trøndelag vil arbeide for: 

 • at målet i Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag om 50 % reduksjon av klimagassutslippene fra fylkeskommunens egen virksomhet innen 2020 skjerpes. Seinest i 2025 bør fylkeskommunen være helt fossilfri.
 • at alle enheter i fylkeskommunen blir miljøsertifisert etter høvelige ordninger.
 • at minst 50 % av maten som serveres i og av fylkeskommunens enheter skal være økologisk innen 2019, og at mest mulig skal være produsert i regionen.
 • at andelen av avfall som sorteres ut til gjenvinning ved de videregående skolene økes fra dagens ca. 50 % til minst 80 %.
 • at eventuelle nye fylkeskommunale bygg skal være forbilder, ikke bare når det gjelder lav energibruk men for gjennomført miljøtenkning.
 • at fylkeskommunens reisepolicy blir fulgt opp og videreutviklet, slik at unødvendige reiser unngås, at tog eller buss foretrekkes framfor bil eller fly, og at storparten av fylkeskommunens bilpark så snart som praktisk mulig skal være el-biler.
 • at de ansatte i fylkeskommunen oppmuntres til å komme med forslag om hvordan ting kan gjøres på mer miljøvennlig vis.
 • at alle ansatte får en grunnleggende miljøopplæring.

 

KONTAKTE-post: nordtrondelag@mdg.noNettside: http://nordtrondelag.mdg.no/

Facebook: https://www.facebook.com/mdgnt